Whatsapp ile Mesaj Gönder

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a) https://www.butiknida.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten adresinde mukim  bundan böyle "Siteniz" olarak anılacaktır). 

b) https://www.butiknida.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu butiknida.com E-Ticaret'nın sahip olduğu internet sitesi https://www.butiknida.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, https://www.butiknida.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, butiknida.com E-Ticaret'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
3.2. Üye, https://www.butiknida.com E-Ticaret tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından https://www.butiknida.com E-Ticaret'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, butiknida.com E-Ticaret'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
3.3. Üye http://www.butiknida.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
3.4. Üye, http://www.butiknida.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
3.5. http://www.butiknida.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin E-Ticaret'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.E-Ticaret'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
3.6. siteniz E-Ticaret, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://www.butiknida.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden siteniz E-Ticaret'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, siteniz E-Ticaret'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, siteniz E-Ticaret'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
3.9. siteniz E-Ticaret'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,E-Ticaret'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
3.10. http://www.butiknida.com internet sitesi yazılım ve tasarımı E-Ticaret mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
3.11. siteniz E-Ticaret tarafından http://www.butiknida.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
3.12. siteniz E-Ticaret kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. E-Ticaret, üyenin http://www.butiknida.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 
3.13. siteniz E-Ticaret'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında  E-Ticaret tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye,  E-Ticaret'ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,  E-Ticaret ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,  E-Ticaret ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  E-Ticaret ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve  E-Ticaret ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini  E-Ticaret'nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. 
3.14. E-Ticaret, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya 
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veyaE-Ticaret'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; 
b)  E-Ticaret ve E-Ticaret web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
3.15. E-Ticaret web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye  E-Ticaret web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
3.16.  E-Ticaret, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya E-Ticaret web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 
3.17. butiknida.com E-Ticaret, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
3.18. Taraflar, butiknida.com E-Ticaret'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
3.19. butiknida.com E-Ticaret, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya butiknida.com E-Ticaret tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. butiknida.com E-Ticaret üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


İç Giyim Tarz ve modaya uygun kıyafet bulabileceğğiniz kapıda ödeme olanağıda sağlayan butiknida.com iç giyim ürünleri kadınlara zarafet, sıklık ve konforu bir arada sunuyor. Butiknida.com külot, sütyen, kombinezon ve korse gibi iç giyim modelleri vücutla mükemmel bir şekilde tamamlanmasını gün içinde konforlu ve rahat olmanızı mümkün sağlar, iç giyim seçerken vücut yapınıza ve ölçünüze uyan modelleri seçip almanız gerekir yerel ölçü tablosundan vücut ölçülerinize uygun ölçüleri seçmeniz gerekir. Vücudunuza uygun modelleri tercih Edip almanız gerekir. Tasarımların kaliteli kumaşlardan üretilmiş olduğuna dikkat etmeniz gerekir. İç giyim satın alırken 0 pamuklu kumaşları tercih etmelisiniz, iç çamaşırında dantelli, ,işlemeli ve ipek kumaşlar iç giyimi de tercih edilebilir İç Çamaşırı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Bütün sezon trend modeller arasından zevkinize uyan ve vücudunuza uygun seçim yapabilirsiniz .Son yıllarda moda olan bodysuit olarak bilinen, mayo ya benzeyen iç çamaşırları kadınların tercihi haline gelmiştir hatta iç giyimin ötesinde kadınlar günlük yaşantılarında giymeye başlamışlardır, İç giyimde cesur tercihler yapan bayanların, bunula birlikte tercihleri arasında transparan ürünler de bulunmaya başlamıştır. Transparan cesur tasarımlar da son zamanlarda iç giyim dünyasının en göze çarpan seçimlerinden biri olmaya başlamıştır. İç çamaşırları artık dış giyim gibi, kadınlar tarafından modaya uygun takip edilmektedir.. .. İç Giyim de Kapıda Ödeme Tercihi Dış giyimde satın alırken fazla cesur tercih yapamayan kadınlar, baskılı, işlemeli, desenli, dantelli gibi çarpıcı modellere sahip çamaşırlarla, cesaretlerini iç giyim tercihlerinde göstermektedirler. Rahatlığından vazgeçemeyen bayanlar da pamuklu kumaş ile üretilmiş atlet, sabahlık, korse ve külot seçmektedirler. Bundan dolayı kadınlar, yıllar boyu tercih edilecek yüksek kalite kumaştan üretilmiş iç giyim ürünlerine gardoraplarında yer vermektedirler. .İç çamaşırıyla uyumlu şekilde tercih edilen sabahlık ise evde rahatlıktan ödün vermeden şık olmayı sağlamaktadır. .Yüksek kaliteli kumaş tan üretilen ve sıra dışı, harika modellerden oluşmuş iç çamaşırları her bayanın sahip olması gereken ürünlerdir. . Lüks iç giyim ürünleri alışverişi, öncelikle sağlık için bir yandan da zarafet için gerçekleşmiş iyi bir yatırımdır. Ayrıca kot, gabardin, kadife, keten gibi kalın olan kumaşların oluşturduğu cilt tahribatına neden olmamak için sağlıklı iç çamaşırı tercih edilmelidir. Binlerce değişik renk ve model iç giyim ürünü bulmak için butiknida.com adresini ziyaret edebilir, istediğiniz model ürünü hemen sipariş verebilirsiniz.